0850 216 43 57 (HELP)

Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi

  • Anasayfa
  • Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi
image
image
image
image
image
image
image
image

ÜYELİK VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”) Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. C Apt. No:21 C/35 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Onicorn Yazılım ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirket”) ile bilgileri işbu Sözleşme’nin kabulü öncesinde sisteme tanımlanmış olan Üye arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Üye, Platform’a üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1. TANIMLAR

Websitesi/Platform (“Platform”) Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları Şirket’e ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’in sunulmakta olduğu www.helpmatik.com uzantılı web sitesi ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesi ve mobil uygulamayı ifade eder.
Şirket Onicorn Yazılım ve Danışmanlık Anonim Şirketi’ni ifade eder.
Hizmet/Hizmetler Şirket’in Platform üzerinden gerçekleştirdiği online ve fiili teknik destek, ürün satışı ve temini, hizmet kapsamında sunulan yedek cihaz temini, uzaktan çalışma ortamlarının kurulması, yönetilmesi ve raporlaması alanında yazılım, donanım ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere Yazılım seçimi ve kurulumu, Yazılım lisans tedariki, Mobil telefon dahil yazılım ve donanım katmanında problem giderimi, Donanım tedariki (PC, sunucu, kulaklık, mikrofon, gateway, kamera, güvenlik ürünleri) ve Raporlama hizmetleri gibi hizmet sağlama faaliyetlerini ifade eder.
Kullanıcı/Kullanıcılar Platform’a erişimi olan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
Bireysel Üye Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden ve Platform kapsamında kendisine tanınan paketlerden birini seçmek suretiyle Hizmet alan gerçek ve tüzel kişi Üye’yi ifade eder.
Kurumsal Üye Platform kapsamında kendisine tanınan paketlerden birini seçerek Üye olan, aynı tüzel kişiliğe bağlı, aynı bordroda kayıtlı ve aynı adreste çalışan kişiler için açılan hesaplardan Çoklu Giriş yapılması suretiyle Hizmet alan tüzel kişi Üye’yi ifade eder.
Üye İşbu Sözleşme’yi kabul eden, Platform’a kayıt olan ve Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanan Bireysel Üye ve Kurumsal Üye gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.


2. KONU VE KAPSAM
İşbu Sözleşmenin konusu; Üye’ye yönelik olarak uygulamada mevcut olan ve ileride Şirket tarafından sunulacak hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Üye, Platform’daki hizmetlerden faydalanırken ve Platform’daki hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Platform’da belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.
3.2. Üye, Platform’a üyelik aşamasında üyelik formunda paylaştığı tüm bilgilerin doğruluğundan ve bu kapsamda ortaya çıkabilecek her türlü hukuki, cezai ve/veya idari yaptırımdan bizzat sorumludur. Şirket’in işbu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.
3.3. Üye, işbu Sözleşme ile hizmetin ifası kapsamı altında Şirket’in üçüncü şahıs ve şirketler ile bilgilerinin paylaşılabileceğini kabul ve beyan eder. Üye dilediği zaman Platform’daki T.C. kimlik numarası başta olmak üzere değiştirilme imkânı bulunmayan bilgiler haricindeki bilgilerini güncelleyebilir. Üye, Platform’u kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Şirket’in sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
3.4. Üye, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Platform’un güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve Şirket’in uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.
3.5. Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve/veya kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun Şirket tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder. İşbu madde paket hizmet alımlarında tanımlanan kullanıcı sayısı bakımından uygulanmayacaktır.
3.6. Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez.
3.7. Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya Platform’a erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan hiçbir suretle Şirket sorumlu değildir.
3.8. Üye, Şirket’in yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Üye’ye ait, Platform dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
3.9. Üye, 18 yaşından büyük ve Türk Medeni Kanun’u uyarınca reşit olduğunu kabul, beyan ve tekeffül eder.

4. ŞİRKET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Şirket, Üye’nin sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Üye de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Şirket, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
4.2. Şirket, önceden Üye'ye bildirimde bulunmaksızın Platform’un biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, Platform’un yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.
4.3. Şirket, dilediği zamanda ve/veya sebep göstermeksizin, önceden Üye'ye bilgi vermeksizin Platform’da sunduğu hizmetlerin kapsam ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Platform’da sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.
4.4. Şirket, Sözleşme’de belirtilen hizmet, iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet şartları ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler gerçekleştirebilir. Üye, işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan eder.
4.5. Şirket, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetleri nezdinde ücret talep edebilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir ve ücret listesinde güncelleme yapabilir. Bu durumda Üye’nin Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.
4.6. İşbu Sözleşme Şirket’in ücret talebinde bulunmaması hallerinde, ücretsiz olarak sunduğu hizmetler kapsamında Üye’ye eksiksiz ve gereği gibi ifa sağlayacağı şeklinde herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle Şirket’te hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.
4.7. Şirket’,n üyeliği tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Üye bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
5.1. Platform’un sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu Platform’daki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran Şirket’e ve/veya Şirket’e lisans verenlere aittir. Üye, Şirket’in yazılı onayı olmadan, mühendislik yapamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamını veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; Sözleşme tarihinde bilinen ve Sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve Sözleşme tarihinde bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez ve/veya başkasının Şirket’in Hizmetlerine erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Şirket’in uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan Üye sorumlu olacaktır.
5.2. Şirket’in, Platform Hizmetleri, Platform bilgileri, Platform'un telif haklarına tabi çalışmaları, Platform’un ticari markaları, Platform'un ticari görünümü ve/veya Platform'a ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları ve sınai haklar da dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
5.3. Platform'da yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve/veya tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.
5.4. Platform içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir. Şirket’in fikri haklar bakımından her türlü maddi ve manevi zararların tüm faiz ve fer’ilerin tahsili de dâhil olmak üzere her türlü hukuki ve cezai yola müracaat etme hakkı saklıdır.

6. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
6.1. Şirket, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Üye de Platform’u kullanarak işbu gizlilik hükümlerine uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2. Üye’nin bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi Şirket’in birinci önceliğidir. Bu nedenle Üye’nin vermiş olduğu bilgiler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacaktır.
6.3. Şirket, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili işbu Sözleşme’de açıklanan amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.
6.4. Platform’daki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Platform’da çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Şirket gerektiğinde Üye’nin IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, Şirket tarafından üyeleri genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir.
6.5. Şirket, Platform içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir, anlaşmalı olduğu 3. kişilerin reklamlarını yayınlayabilir, Üye’yi reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. kişilerin sitesine yönlendirebilir. Şirket, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.
6.6. Üye, işbu Sözleşme’yi kabul ederek, Şirket’in “Çerez Politikası” ve “Aydınlatma Metni” bölümünü de okuduğunu ve anladığını kabul eder.

7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ
7.1. İşbu Sözleşme Platform’da onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Şirket’in veya Üye’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Şirket’in Platform’da sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.
7.2. Üye'nin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri ve/veya tamamına kısmen ve/veya tamamen aykırı davranması durumunda Şirket, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve/veya gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin Platform’dan aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye Şirket’ten hiçbir hak ve/veya talepte bulunamaz. Şirket doğmuş/doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir.
7.3. Taraflar, işbu Sözleşme’yi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek üyeliği iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek Şirket’ten hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam altında herhangi bir ödeme talep edemez.

8. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

9. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
Üye, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Şirket’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
10. TEBLİGAT ADRESLERİ
10.1. Üye’lerin Şirket’e bildirdiği elektronik posta adresi, bu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
10.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. YÜRÜRLÜK
Üye, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.